รายวิชา   การโปรแกรมเบื้องต้น

รหัสวิชา ว23211 กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

เวลา 40 ชั่วโมง  จำนวน 1 หน่วยกิต  ภาคเรียนที่  1

คำอธิบายรายวิชา

            ศึกษาความรู้พื้นฐานในการเขียนโปรแกรมภาษาซี  ความสำคัญของคอมพิวเตอร์  ชนิดของซอฟต์แวร์  ภาษาคอมพิวเตอร์  กำเนิดภาษาซี  การเข้าสู่โปรแกรมภาษาซี  รายละเอียดของเมนู  หลักการเขียนโปรแกรม  ขั้นตอนการทำงานของโปรแกรมภาษาซี  โครงสร้างของโปรแกรมภาษาซี  ตัวแปร  คำสงวน  ฟังก์ชันการใช้งานต่าง ๆ  ชนิดของข้อมูล  รหัสควบคุม  ตัวดำเนินการและนิพจน์คณิตศาสตร์  ฟังก์ชันตรวจสอบเงื่อนไข  ฟังก์ชัน while , ฟังก์ชัน do-while , ฟังก์ชัน for ,  การเขียนโปรแกรมโดยใช้ฟังก์ชันวนรอบการทำงาน, การประยุกต์ใช้งานกับโปรแกรม  และการทำโครงงานด้วยโปรแกรมภาษาซี

            โดยใช้ทักษะกระบวนการทำงานที่มุ่งเน้นการฝึกวิธีการทำงานอย่างสม่ำเสมอ  เป็นรายบุคคล  ทำงานเป็นกลุ่ม  มีทักษะกระบวนการในการปฏิบัติการ  วิเคราะห์โจทย์ปัญหา  กำหนดขั้นตอนวิธีการแก้ปัญหา  ทำการแก้ปัญหาที่กำหนด  ออกแบบและกำหนดขั้นตอนการโปรแกรม

            ทำงานด้วยความมุ่งมั่น  ขยัน  อดทน  ซื่อสัตย์  เสียสละ  มีระเบียบวินัย  ทำงานตามขั้นตอนมีจิตสาธารณะ  เห็นคุณค่าและใช้ทรัพยากรอย่างประหยัด  คุ้มค่า  นำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน  ในการเรียนรู้  พร้อมทั้งสอดแทรกมาตรฐานอุตสาหกรรมเพื่อนำไปใช้ในการดำรงชีวิต

 ผลการเรียนรู้

1.       มีความรู้ความเข้าใจและอธิบายกำเนิดภาษาซี

2.       มีความรู้ความเข้าใจและอธิบายหลักการเขียนโปรแกรม

3.       มีความรู้ความเข้าใจและอธิบายขั้นตอนการทำงานของโปรแกรมภาษาซี

4.       มีความรู้ความเข้าใจและอธิบายโครงสร้างภาษาซี

5.       มีความรู้ความเข้าใจ อธิบายวิธีการสร้างตัวแปร ประกาศตัวแปร  อธิบายลักษณะคำสงวน และฟังก์ชันการใช้งานต่าง ๆ

6.       มีความรู้ความเข้าใจและอธิบายชนิดของข้อมูล รหัสควบคุม 

7.       เขียนตัวดำเนินการและนิพจน์คณิตศาสตร์ได้

8.       เขียนโปรแกรมด้วยฟังก์ชันตรวจสอบเงื่อนไขได้

9.       เขียนโปรแกรมโดยใช้ฟังก์ชัน while , do-while , for ได้

10.   เขียนโปรแกรมโดยใช้ฟังก์ชันวนรอบการทำงานได้

11.   เขียนโครงงานด้วยโปรแกรมภาษาซีได้