รายวิชา   การเขียนโปรแกรม  1

รหัสวิชา ง32242 กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5

เวลา 40 ชั่วโมง  จำนวน 1 หน่วยกิต  ภาคเรียนที่  1

คำอธิบายรายวิชา

            ศึกษาแนวทางการแก้ปัญหาด้วยคอมพิวเตอร์  การเขียนผังงาน  ความรู้พื้นฐานในการเขียนโปรแกรมภาษาซี  ความสำคัญของคอมพิวเตอร์  ชนิดของซอฟต์แวร์  ภาษาคอมพิวเตอร์  กำเนิดภาษาซี  การเข้าสู่โปรแกรมภาษาซี  รายละเอียดของเมนู  หลักการเขียนโปรแกรม  ขั้นตอนการทำงานของโปรแกรมภาษาซี  โครงสร้างของโปรแกรมภาษาซี  ตัวแปร  คำสงวน  ฟังก์ชันการใช้งานต่าง ๆ  ชนิดของข้อมูล  รหัสควบคุม  ตัวดำเนินการและนิพจน์คณิตศาสตร์  ฟังก์ชันตรวจสอบเงื่อนไข 

            โดยใช้ทักษะกระบวนการทำงานที่มุ่งเน้นการฝึกวิธีการทำงานอย่างสม่ำเสมอ  เป็นรายบุคคล  ทำงานเป็นกลุ่ม  มีทักษะกระบวนการในการปฏิบัติการ  วิเคราะห์โจทย์ปัญหา  กำหนดขั้นตอนวิธีการแก้ปัญหา  ทำการแก้ปัญหาที่กำหนด  ออกแบบและกำหนดขั้นตอนการโปรแกรม

            ทำงานด้วยความมุ่งมั่น  ขยัน  อดทน  ซื่อสัตย์  เสียสละ  มีระเบียบวินัย  ทำงานตามขั้นตอนมีจิตสาธารณะ  เห็นคุณค่าภูมิปัญญาท้องถิ่นและใช้ทรัพยากรอย่างประหยัด  คุ้มค่า  นำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน  ในการเรียนรู้  พร้อมทั้งสอดแทรกมาตรฐานอุตสาหกรรมเพื่อนำไปใช้ในการดำรงชีวิตอย่างมีความสุขในฐานะพลเมืองของประชาอาเซียนและสังคมโลก

ผลการเรียนรู้

1.       เขียนแนวทางการแก้ปัญหาด้วยคอมพิวเตอร์ทั้ง 5 ขั้นตอนได้

2.       ใช้สัญลักษณ์ในการเขียนผังงานได้

3.       เขียนผังงานตามโครงสร้างแบบลำดับ  แบบเลือกทำและแบบทำซ้ำได้

4.       มีความรู้ความเข้าใจในกำเนิดภาษาซี

5.       มีความรู้ความเข้าใจหลักการเขียนโปรแกรม

6.       มีความรู้ความเข้าใจขั้นตอนการทำงานของโปรแกรมภาษาซี

7.       มีความรู้ความเข้าใจโครงสร้างภาษาซี

8.       มีความรู้ความเข้าใจตัวแปร  คำสงวน  และฟังก์ชันการใช้งานต่าง ๆ

9.       มีความรู้ความเข้าใจชนิดของข้อมูล  รหัสควบคุม 

10.    เขียนตัวดำเนินการและนิพจน์คณิตศาสตร์ได้

11.    เขียนโปรแกรมด้วยฟังก์ชันตรวจสอบเงื่อนไขได้