รายวิชา   การโปรแกรม3

รหัสวิชา ว30213  กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  5

เวลา 40 ชั่วโมง  จำนวน 1 หน่วยกิต  ภาคเรียนที่  1

คำอธิบายรายวิชา

            ศึกษาความรู้ในการเขียนโปรแกรมภาษาซี  การประกาศค่าตัวแปรพอยน์เตอร์  ,  คณิตศาสตร์พอยน์เตอร์  ,  พอยน์เตอร์และอาเรย์  , 
พอยน์เตอร์และสตริงก์  ,  พอยน์เตอร์ของพอยน์เตอร์  ,  ฟังก์ชัน  ,  ตัวแปรแบบโกลบอลและโลคอล  ,  ฟังก์ชันใช้งานร่วมกับอาเรย์    ,  ฟังก์ชันมาตรฐาน  ,  โครงสร้างและยูเนี่ยน  ,  ไฟล์ 

            โดยใช้ทักษะกระบวนการทำงานที่มุ่งเน้นการฝึกวิธีการทำงานอย่างสม่ำเสมอ  เป็นรายบุคคล  ทำงานเป็นกลุ่ม  มีทักษะกระบวนการในการปฏิบัติการ  วิเคราะห์โจทย์ปัญหา  กำหนดขั้นตอนวิธีการแก้ปัญหา  ทำการแก้ปัญหาที่กำหนด  ออกแบบและกำหนดขั้นตอนการโปรแกรม

            ทำงานด้วยความมุ่งมั่น  ขยัน  อดทน  ซื่อสัตย์  เสียสละ  มีระเบียบวินัย  ทำงานตามขั้นตอนมีจิตสาธารณะ  เห็นคุณค่าภูมิปัญญาท้องถิ่นและใช้ทรัพยากรอย่างประหยัด  คุ้มค่า  นำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน  ในการเรียนรู้  พร้อมทั้งสอดแทรกมาตรฐานอุตสาหกรรมเพื่อนำไปใช้ในการดำรงชีวิตอย่างมีความสุขในฐานะพลเมืองของประชาคมอาเซียนและสังคมโลก

ผลการเรียนรู้

1.       ประกาศค่าตัวแปรพอยน์เตอร์ได้

2.       เขียนโปรแกรมโดยใช้พอยน์เตอร์ได้

3.       เขียนโปรแกรมโดยใช้ฟังก์ชันได้

4.       เขียนโปรแกรมโดยประกาศตัวแปรแบบโกลบอลและโลคอลได้

5.       เขียนโปรแกรมโดยใช้ฟังก์ชันร่วมกับอาเรย์ได้

6.       เขียนโปรแกรมโดยใช้โครงสร้างและยูเนี่ยนได้

7.       เขียนโปรแกรมอ่านและเขียนข้อมูลในไฟล์ได้