รายวิชา  คอมพิวเตอร์และขั้นตอนวิธี

รหัสวิชา  ง31241  กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  4

เวลา  40  ชั่วโมง  จำนวน  1  หน่วยกิต  ภาคเรียนที่  1

คำอธิบายรายวิชา

         ศึกษาวิเคราะห์เกี่ยวกับองค์ประกอบของคอมพิวเตอร์  ซอฟต์แวร์  ขั้นตอนวิธีการแก้ปัญหา  หลักการและขั้นตอนการพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์  เครื่องมือการออกแบบโปรแกรม  การออกแบบโปรแกรม  และภาษาคอมพิวเตอร์ต่าง ๆ

          โดยใช้ทักษะกระบวนการทำงานที่มุ่งเน้นการฝึกวิธีการทำงานอย่างสม่ำเสมอ  เป็นรายบุคคล  ทำงานเป็นกลุ่ม  มีทักษะกระบวนการในการปฏิบัติการ  วิเคราะห์โจทย์ปัญหา  กำหนดขั้นตอนวิธีการแก้ปัญหา  ทำการแก้ปัญหาที่กำหนด  ออกแบบและกำหนดขั้นตอนการโปรแกรมและทำการติดตั้งซอฟต์แวร์

          ทำงานด้วยความมุ่งมั่น  ขยัน  อดทน  ซื่อสัตย์  เสียสละ  มีระเบียบวินัย  ทำงานตามขั้นตอน มีจิตสาธารณะ  เห็นคุณค่าและใช้ทรัพยากรอย่างประหยัด  คุ้มค่า  นำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและภูมิปัญญาท้องถิ่นมาเป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน  ในการเรียนรู้  พร้อมทั้งสอดแทรกมาตรฐานอุตสาหกรรมเพื่อนำไปใช้ในการดำรงชีวิตอย่างมีความสุขในฐานะพลเมืองของประชาคมอาเซียนและสังคมโลก

ผลการเรียนรู้

1.       เขียนแนวทางการแก้ปัญหาด้วยคอมพิวเตอร์ทั้ง 5 ขั้นตอนได้
2.       ใช้สัญลักษณ์ในการเขียนผังงานได้
3.       เขียนผังงานตามโครงสร้างแบบลำดับ  แบบเลือกทำและแบบทำซ้ำได้
4.       เขียนการพัฒนาขั้นตอนการทำงานแบบลำดับได้
5.       เขียนการพัฒนาขั้นตอนการทำงานแบบเลือกทำได้
6.       เขียนการพัฒนาขั้นตอนการทำงานแบบทำซ้ำได้
7.       มีความรู้ความเข้าใจในชนิดของข้อมูล  หลักการตั้งชื่อ  และโครงสร้างภาษาปาสคาล
8.       มีความรู้ความเข้าใจในคำสั่งเบื้องต้นของภาษาปาสคาล
9.       เขียนโปรแกรมภาษาปาสคาลเบื้องต้นได้
10.   มีความรู้ความเข้าใจในองค์ประกอบ  หน้าที่  ระบบการทำงานและขั้นตอนการประกอบเครื่องคอมพิวเตอร์
11.   มีความรู้ความเข้าใจในความหมายและหน้าที่  ประเภท  และขั้นตอนการติดตั้งซอฟต์แวร์