รายวิชา  คอมพิวเตอร์และขั้นตอนวิธี

รหัสวิชา  ว30271  กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  4

เวลา  40  ชั่วโมง  จำนวน  1  หน่วยกิต  ภาคเรียนที่  1

คำอธิบายรายวิชา

          ศึกษาวิเคราะห์เกี่ยวกับขั้นตอนวิธีการแก้ปัญหา  หลักการและขั้นตอนการพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์  เครื่องมือการออกแบบโปรแกรม  การออกแบบโปรแกรม  และภาษาคอมพิวเตอร์ต่าง ๆ

          โดยใช้ทักษะกระบวนการทำงานที่มุ่งเน้นการฝึกวิธีการทำงานอย่างสม่ำเสมอ  เป็นรายบุคคล  ทำงานเป็นกลุ่ม  มีทักษะกระบวนการในการปฏิบัติการ 
วิเคราะห์โจทย์ปัญหา  กำหนดขั้นตอนวิธีการแก้ปัญหา  ทำการแก้ปัญหาที่กำหนด  ออกแบบและกำหนดขั้นตอนการโปรแกรม

          ทำงานด้วยความมุ่งมั่น  ขยัน  อดทน  ซื่อสัตย์  เสียสละ  มีระเบียบวินัย  ทำงานตามขั้นตอน  มีจิตสาธารณะ  เห็นคุณค่าและใช้ทรัพยากรอย่างประหยัด 
คุ้มค่า  นำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน  ในการเรียนรู้  พร้อมทั้งสอดแทรกมาตรฐานอุตสาหกรรมเพื่อนำไปใช้ในการดำรงชีวิต

ผลการเรียนรู้

          1.       เขียนแนวทางการแก้ปัญหาด้วยคอมพิวเตอร์ทั้ง 5 ขั้นตอนได้

2.       ใช้สัญลักษณ์ในการเขียนผังงานได้

3.       เขียนผังงานตามโครงสร้างแบบลำดับ  แบบเลือกทำและแบบทำซ้ำได้

4.       เขียนการพัฒนาขั้นตอนการทำงานแบบลำดับได้

5.       เขียนการพัฒนาขั้นตอนการทำงานแบบเลือกทำได้

6.       เขียนการพัฒนาขั้นตอนการทำงานแบบทำซ้ำได้

7.       มีความรู้ความเข้าใจในโครงสร้างภาษาแบบโครงสร้าง หลักการตั้งชื่อตัวแปร และชนิดของข้อมูล 

8.       มีความรู้ความเข้าใจในคำสั่งเบื้องต้นของภาษาแบบโครงสร้าง

9.       เขียนโปรแกรมภาษาแบบโครงสร้างเบื้องต้นได้