ครูธัญญ์ฐิตา ธราดลฐิติวัฒน์

                                        ประวัติการศึกษา

                                                ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการบริหารการศึกษา
                                                บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาการบัญชี
                                                รายวิชาชีพครู
                                                บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

                                        ประวัติการทำงาน
                                                ครูชำนาญการ โรงเรียนสมุทรสาครบูรณะ
                                                Master Teacher วิชาคอมพิวเตอร์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย

                                        รายวิชาที่สอน
                                                คอมพิวเตอร์และขั้นตอนวิธี
                                                การโปรแกรมและการประยุกต์
                                                โครงงานคอมพิวเตอร์
                                                การเขียนโปรแกรม
                                                การเขียนโปรแกรมประยุกต์
                                                การสืบเสาะหาความรู้และการแก้ปัญหาทางวิทยาศาสตร์ 2